6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Arabunu Teknoloji Reklam Ticaret Anonim Şirketi (“ŞİRKET” ) olarak olarak temel insan haklarına atfettiğimiz önem ve kişisel verilerin üstün kıymeti göz önüne alınarak KVKK’nın öngörmüş olduğu yükümlülüğü yerine getirmek için işbu Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanmıştır. KVKK uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, ŞİRKET, çalışanlarını, çalışan adaylarını, tedarikçi çalışanlarını, ziyaretçileri ve kişisel verisi işlenecek olan 3. kişileri aşağıdaki şekilde bilgilendirmekte ve KVKK’nın 10. maddesinde belirtilen kapsamda aşağıdaki şekilde aydınlatmaktadır.

1. Tanımlar

Açık RızaBelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.
ŞirketOrtabayır Mah. Şair Çelebi Sk. Gürtaş Iş Merkezi No: 1 İç Kapı No: 3 Kağıthane / İstanbul adresinde mukim Arabunu Teknoloji Reklam Ticaret Anonim Şirketi’ni ifade eder.
Çerez (Cookie)Kullanıcıların bilgisayarlarına yahut mobil cihazlarına kaydedilen ve ziyaret ettikleri web sayfalarındaki tercihleri ve diğer bilgileri depolamaya yardımcı olan küçük dosyalardır.
İlgili Kullanıcı

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenmesininamaçları ve toplama yöntemleri nelerdir?

Kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilgileriniz sözleşmesel ilişkimiz kapsamında bizzat sizlerden, mobil uygulama ya da internet sitesinden elektronik ortamda otomatik olarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları şunlardır;

 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmanız için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yapılması,
 • Tarafımızla paylaştığınız iletişim kanallarınız üzerinden Şirketimiz ve faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla sizinle iletişime geçilmesi,
 • Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi,
 • İnternet sitesi/mobil uygulamalar üzerinden satın alım işlemlerinin gerçekleşmesi ve işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,
 • Açık rızanızın bulunması halinde, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmesi, tercihlerinize uygun ürünlerin tarafınıza sunulması başta olmak üzere sizlere daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması ve memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak, platformdan fiyat karşılaştırması yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Açık rızanızın bulunması halinde, “Arabunu” nezdindeki gelişmeler, fırsatlar ve yenilikler hakkında tarafınıza bilgi verilmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi.
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Verilerin anonim hale getirilerek araştırma amacıyla istatistiki faaliyetlerde kullanılabilmesi,
 • KVKK kapsamında yapılacak ilgili kişi başvurularının alınması ve yanıtlanabilmesi.

3. İşlediğimiz Kişisel Verileriniz ve toplama amaçları nelerdir ?

Kimlik Bilgileri: İsminiz, soy isminiz, T.C. kimlik numaranız, anne adı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, personel sicil numaranız ve Şirket’e tarafınızca açık rızanız dahilinde temin edilen sair bilgiler.

İletişim Bilgileri: Tercih ettiğiniz iletişim adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz var ise Şirket’e tarafınızla iletişim kurulması için tercih ettiğinizi bildirdiğiniz cep telefonu numaranız, faks numaranız veya size ulaşabilmemiz için rızanız ile temin etmiş olduğunuz diğer iletişim kanallarına ilişkin bilgileriniz.

Müşteri İşlem Bilgileriniz: Sitede gerçekleşen işlem geçmişi bilgisi, talep ve şikayet bilgileriniz, platformda yer alan ürünlere ilişkin yorum yapmanız ve/veya soru sormanız halinde yorum ve sorularınız içerisinde bizzat paylaştığınız bilgiler, Site asistanı ile chat kanalıyla yapılan konuşma içeriklerine yönelik bilgileriniz.

İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgisi, şifre ve parola bilgileri, çerez bilgileriniz

Hukuki İşlem Bilgileriniz: Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalardaki bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler, yasal bilgi talebi bilgileriniz

İşitsel Kayıt Bilgileriniz: Çağrı merkeziyle görüşmeniz halinde ses kaydınız.


4. Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri Nelerdir?

KVKK, kişisel verilerin işlenme şartlarını 5. maddesinin 2. fıkrasında listelemektedir. Eğer bir veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin işlenme amaçları, KVKK’da listelenmiş olan kişisel veri işleme şartları çerçevesinde değerlendirilebiliyorsa, o veri sorumlusu kişisel verileri hukuka uygun olarak işleyebilmektedir. Bu kapsamda Şirket tarafından da güdülmekte olan kişisel veri işleme amaçlarının, KVKK’da düzenlenen kişisel veri işleme şartları kapsamında değerlendirilebildiği durumlarda Şirket tarafından kişisel veri işleme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Şirket kişisel veri işleme şartları kapsamına girmeyen herhangi bir kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır.

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması hukuki sebebine dayanarak; şirket platformunda yer alan operasyonların güvenliğinin sağlanması, bilgi güvenliği sağlanması, mevzuatlara uyum süreçlerimin yönetilmesine yönelik faaliyetler başta olmak üzere mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

Hizmetlerimizle ilişkili olmak kaydıyla, veri işlenmesinin gerekli görüldüğü hallerde hukuki mevzuata uygun bir hakka bağlı kalınarak, site üzerinde kullanıcılar veya satıcılarla akdedilen sözleşmelerin yürütülmesi,şirketin faaliyetlerinin iç denetimi, kullanıcılar tarafından gelen talep, şikayet ve önerilerin dikkate alınması ve değerlendirilmesi, mali kayıtlara ilişkin süreçlerin denetimi, kurum/kuruluş, tüketici, kullanıcı, satıcılarla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Hizmetlerimizle ilişkili , şirketimizin hukuki menfaati ve yükümlülüklerinin zorunlu kıldığı sebeplere bağlı olarak; ilgili mevzuatlarda şirketimiz için bağlayıcı olan hükümlerde, kılavuz ve rehberlerde belirtilen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, mali süreçlerin yürütülmesi,

Kullanıcıların temel ve birincil haklarına zarar vermemek kaydıyla şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; şirketimizin sunduğu hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; hukuk ve dava işlerinin yürütülmesi şeklindedir.


5. Kişisel Verileriniz nasıl aktarılıyor?

Kişisel verileriniz bu Aydınlatma Metninde gösterilen amaçlar için ve buradaki vasıtalarla, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yargı mercileri, infaz mercileri, emniyet birimleri ile sözleşmeli ürün ve veya hizmet alınan Satıcı/tedarikçiler ile paylaşılmaktadır. Paylaşım yapılan taraflar şu şekildedir:

Hukuken Yetkili Kamu/Özel Kurum veya Kuruluşu: Hazine ve Maliye Bakanlığı, İç Denetim Koordinasyon Kurulu, Sayıştay, Yargı ve İnfaz mercileri, diğer kamu ve vakıf Şirketleri, milletlerarası antlaşmalar gereği yetkili uluslararası merciler, uluslararası programlar için yurtdışında yer alan Şirketler,resmi kurum ve kuruluşlarla veri paylaşılabilmektedir.

Tedarikçi/İş Ortağı/Satıcı :Şirketin faaliyetlerinin tamamlayıcısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, işbirliği yaptığı danışman, kuruluş ve taraflarla yürüttükleri faaliyetlerin amaçlarıyla sınırlı olarak veri paylaşılabilmektedir. Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımız, satın alınan ürünün satıcısı, danışmanlarımız ve hizmet sağlayıcılarımızla, bankalarla, mali müşavirlerimizle Hizmetlerin kalite kontrol, şikâyet yönetimi ve risk analizi alanında hizmet sunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla, Bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, Risk yönetimi ve finansal raporlama süreçlerinin yürütülmesi alanında hizmet sunan iş ortaklarımızla yürüttükleri faaliyetlerin amaçlarıyla sınırlı olarak veri paylaşılabilmektedir.


6. Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız Nelerdir ?

Aydınlatma metni sonunda yer alan başvuru kanallarını kullanarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


7. Haklarınız İçin İletişim ve Başvuru Kanallarınız Nelerdir ?

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve KVKK’nın 11. maddesinde yer alan hak ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeye info@arabunu.com mail adresine iletebilirsiniz.

Ayrıca, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle ya da “Arabunu Teknoloji Reklam Ticaret Anonim Şirketi Başvuru Formu” ile Ortabayır Mah. Şair Çelebi Sk. Gürtaş Iş Merkezi No: 1 İç Kapı No: 3 Kağıthane / İstanbul adresine şahsen yazılı başvurarak iletebilirsiniz.

Son Güncelleme Tarihi: 15.06.2023